Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

For å ha tilgang til, og bruke, hjemmesidene, appene eller tjenester fra Babysits (“plattformen”), gjelder følgende vilkår og betingelser og gjeldende lovbestemmelser. Ved å godta våre vilkår og betingelser godtar du også å overholde, og være juridisk bundet til, våre personvernsregler.

Se betingelser for:

For alle brukere

Disse betingelsene gjelder for alle (juridiske) handlinger fra Babysits B.V. og for deg som bruker av plattformen, med mindre de er ikke fullstendig, eller delvis, spesifikt skrevet ned. Avtalte avvik er kun gyldige hvis de er registrert skriftlig, og begge parter har underskrevet for godkjennelse.

Artikkel 1 - Innhold

Babysits tilbyr en online plattform som forenkler kontakten mellom foreldre/forsørgere og tilbydere av barnepass. Babysits er ikke en mellommann og opptrer ikke som en kontraktspart.

Babysits har utarbeidet innholdet på denne plattformen med ytterst omhu.

All informasjon på denne plattformen som gjelder barnepass kommer derimot fra tredjepart, nemlig søkere og tilbydere av barnepass tjenester. Tredjeparter er ansvarlige for nøyaktighet og fullstendighet av disse opplysningene. Babysits er ikke ansvarlig for innholdet i annonser og/eller kvaliteten og oppførselen til foreldre/forsørgere, barna og/eller barnevakter.

Artikkel 2 - Opplysninger

Hvis du ønsker å bruke denne tjenesten må du forsikre at dine opplysninger (inkludert din e-postadresse, og hvor det er relevant, ditt navn, adresse, postnummer og bankkontonummer) er fullstendige, nøyaktige og oppdaterte. I tillegg må du garanterer at du er den (juridiske) personen som du sier at du er og at du er autorisert til å bruke våre tjenester.

Opplysninger som du fyller ut i din profil/jobb vil bli lagt ut online på Babysits-plattformen slik at de er offentlig søkbare. Dette betyr at søkemotorer (slik som Google) kan indeksere din profil/jobb.

Det er mulig at tredjeparter bruker dine opplysninger for å kunne inngå avtaler med deg. Babysits respekterer alles personvern og vil derfor ikke bruke personlige opplysninger til andre formål enn de som er angitt.

Personlige opplysninger vil ikke bli gjort tilgjengelige for tredjeparter uten at brukeren spesifikt samtykker dette. Babysits kan gjøre unntak i tilfelle misbruk (etter eget skjønn av Babysits, se også artikkel 13 i disse vilkårene) av tjenester finner sted.

Artikkel 3 - Intellektuell eiendomsrett

Intellektuell eiendomsrett er relatert til alt som er assosiert med tjenesten. Dette inkluderer rettigheter til tekster, bilder, design, logoer, handelsnavn og alle andre proprietære betegnelser, og er eksklusiv eiendom av Babysits og deres lisensgivere. Hvis opphavsrett, varemerker eller andre rettigheter innlemmet i annonsen er overtrådt er offeret ansvarlig til å ta handling mot krenkere(n) av hans eller hennes rettigheter. Brukeren fritar Babysits for alle krav, uansett hva årsaken kan være.

Artikkel 4 - Ansvar

Babysits har som mål å bringe forsyning og etterspørsel av barnepasstjenester på internett gjennom sin plattform. Babysits er ikke en mellommann og er ikke kontraktspart i forbindelse med barnevakten.

Babysits bærer ingen ansvar når det gjelder valg av barnevakt og deres foreldre/forsørgere og/eller kandidater og endelig kvalitet av deres arbeid. Du er ansvarlig for (for-)valg av, samtaler, og (finansielle) forpliktelser med kandidater basert på dine egne behov og kriterier.

Å lage og opprettholde kontrakt med barnevakten, dagmamma, foreldre eller omsorgsorganisasjoner er på din egen risiko og eget initiativ.

Det endelige valget og beslutningen om å stole på noen til å ta vare på din(e) barn er helt opp til deg. Babysits er ikke ansvarlig for (materielle og/eller immaterielle og/eller følge-) skader som følge av publiserte annonser eller valgte kandidater. Hvis en barnevakt, forelder eller omsorgsorganisasjoner ikke virker troverdige, vil vi gjerne høre om dette fra deg. Du kan rapportere dette ved å sende en e-post til .

Artikkel 5 - Utelukkelse

Babysits er autorisert til å nekte deg tilgang (enten midlertidig eller permanent) til plattformen dersom du ikke klarer å følge vilkår til betalingen og/eller ikke klarer å betale i tide og/eller overtrer disse vilkårene og betingelsene.

Babysits har videre rett til å oppsi eller avslutte avtalen med deg umiddelbart og uten juridisk innblanding, hvis du, som bruker, ikke oppfyller forpliktelser, som følge av bruken av denne plattformen og/eller generelle forhold, korrekt eller i tide.

Babysits forbeholder seg retten til å ta juridisk handling mot deg når det er relevant. Babysits forbeholder seg retten til å fjerne dine opplysninger fra sin database, uten å måtte gi en grunn. Denne plattformen er kun beregnet til kontakt mellom foreldre/forsørgere, barnevakter og omsorgsorganisasjoner.

For å sitte barnevakt, må du være 14 år eller eldre. Derfor er minstealderskravet 14 år for bruk av denne tjenesten. Du må spørre om tillatelse fra dine foreldre hvis du er under 18 år gammel. Brukeren har ingen rett til refusjon av kjøp ved utelukkelse.

Artikkel 6 - Referanser/annonser

Babysits er ikke ansvarlig for innhold av hjemmesider fra annonsører og/eller brukere av plattformen.

Artikkel 7 - Ansvarsfraskrivelse

Du godtar å fraskrive Babysits fullt og helt fra alle mulige krav fra deg og tredjeparter, som oppstår fra og/eller i forbindelse med bruk av plattformen og/eller en avtale som du har ved å bruke denne plattformen.

Artikkel 8 - Sikkerhet

Babysits er forpliktet til å rimelig sikre sitt system mot uautorisert bruk og ta passende tekniske og organisatoriske tiltak, hvis dette skulle skje.

Babysits kan, dermed, ikke garantere at uautorisert bruk ikke vil finne sted. Babysits kan heller ikke garantere at plattformen er alltid tilgjengelig til alle tider av døgnet.

Artikkel 9 - Ansvar angående plattformbruk

Babysits avviser enhver ansvar for eventuelle skader, enten direkte og/eller indirekte, som skyldes av og/eller resulterer fra bruken av plattformen. Babysits er ikke ansvarlig for skader som er assosiert med bruk av Babysits, med mindre skaden er et resultat av hensiktsmessig eller grov uaktsomhet fra Babysits. I dette tilfelle, ansvaret fra Babysits er begrenset til beløpet som bruker har betalt for å bruke Babysits, med et maksimumsbeløp på €500.

Artikkel 10 - Ikke-innenlandsk bruk

Ikke-innenlandsk bruk av denne plattformen fra organisasjoner som barnevaktbyråer, barnehager og/eller andre bedrifter er kun tillatt med en bedriftskonto. Dagmamma faller ikke under denne betingelsen.

Babysits forbeholder seg retten til å blokkere brukere i tilfelle brudd (utelukkende evaluert av Babysits). Den krenkende brukeren vil ikke ha rett til en refusjon av kjøp i dette tilfelle.

Din profil vil bli slettet og brukere som du har hatt kontakt med vil bli informert om bruddet, hvis Babysits vurderer dette som nødvendig. Babysits er berettiget til, uten videre advarsel eller varsel, og uten juridisk innblanding, pålegge et direkte krav på €1,000 (med ord: ett tusen euro) for overtredelse av denne artikkelen. For hver etterfølgende overtredelse av denne artikkelen, vil et direkte krav på €5,000 (med ord: fem tusen euro) bli pålagt overtrederen.

Artikkel 11 - Force majeure

Babysits kan oppsi gjennomføringen av en forpliktelse under denne avtalen hvis forpliktelsen ikke kan utføres grunnet en begivenhet som det med rimelighet kan hevdes er utenfor av Babysits kontroll, og som ikke rimelig kunne være forutsatt på tidspunktet som kontrakten var undertegnet. Slike begivenheter inkluderer saker som streik, utelukkelse, telekommunikasjons feil, brann, tyveri, vannskader, sabotasje eller hærverk.

Artikkel 12 - Klager og forespørsler

Brukere av plattformen kan sende inn klager eller forespørsler til Babysits skriftlig.

Artikkel 13 - Misbruk

Med ‘misbruk’ mener vi: å sende meldinger til andre brukere som bryter med rettigheter eller personvern av andre, slik som å sende uoppfordret kommersiell informasjon og spam, sårende eller fornærmende kommentarer; bruke plattformen for andre formål enn å søke eller tilby barnepass; bryter med intellektuelle eiendomsrett eller lage offentlig reproduksjon av materialer uten tillatelse; og bruke denne tjenesten på en måte som tjenesten ikke er beregnet til. I tillegg, ulovlige handlinger eller klager som følger av bruk av denne tjenesten er også misbruk.

13.1 Babysits kan umiddelbart avbryte avtalen med bruker når misbruk finner sted uten forutgående advarsel til, eller i samråd med, brukeren.

13.2 Babysits er berettiget til en direkte krav på bot av €10,000 (med ord: ti tusen euro) fra brukeren per tilfelle av misbruk, uten videre advarsel eller varsel, og uten nødvendig lovmessig innblanding. I tillegg, Babysits forbeholder seg retten til å ta videre (juridiske) handlinger mot brukeren og kreve erstatning som følge av skade forårsaket av brukeren.

Nederlandsk lov

Nederlandsk lov gjelder til disse generelle betingelser. Enhver strid vil bli sendt inn til kompetent dommer i Rotterdam, Nederland. Disse vilkårene og betingelsene kan bli endret når som helst av Babysits. Vi vil derfor anbefale på det sterkeste at du sjekker vilkår og betingelser regelmessig.

Tilleggsbetingelser for foreldrene som har en premiumskonto

For å kontakte barnevakter er foreldrene pålagt å oppgradere til en premiumskonto. En premiumskonto koster kr 169,00 per måned (inkl. MOMS).

Artikkel 1 - Betingelser

Ved å oppgradere til en premiumskonto på plattformen, godtar du vilkår og betingelser av Babysits og tilleggsbetingelser for premiumskonto for foreldre/forsørgere.

Artikkel 2 - Betaling

Ved å søke en premiumskonto, autoriserer du Babysits å automatisk belaste en avgift for premiumskonto. En premiumskonto hos Babysits koster brukeren kr 169,00 per måned (inkl. MOMS).

Betalingsbehandlingstjenester for premiumkontobrukere på Barnevakter leveres av Stripe og er underlagt "Stripe Connected Account Agreement", som inkluderer "Stripe Terms of Service" (samlet "Stripe Services Agreement"). Ved å samtykke til disse vilkårene eller fortsette å fungere som en premiumkontobruker på Babysits, samtykker du i å være bundet av "Stripe Services Agreement", da det samme kan endres av Stripe fra tid til annen. Som en betingelse for at Babysits muliggjør betalingstjenester gjennom Stripe, samtykker du i å gi Babysits nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og din virksomhet, og du autoriserer Babysits til å dele det og transaksjonsinformasjon relatert til din bruk av betalingsbehandlingstjenester levert av Stripe.

Artikkel 3 - Registrering og avslutting

Avtalen og påfølgende medlemskapet (premiumskonto) blir inngått i en kontraktsperiode på en måned og kan startes hvilken som helst dag i måneden. Med mindre en av partene opphører avtalen i tide (dette er mulig opptil den siste dagen av perioden), fornyes avtalen automatisk for lengden av kontraktsperiode. Når du godtar en premiums businesskonto, samtykker du til at du får umiddelbar tilgang til premiumskontoen din og anerkjenner at du, som et firma, ikke er kvalifisert for en refusjon eller tilbakekalling av betaling.

Avsluttning av premiumskonto er fortsatt mulig før slutten av hver kontraktsperiode. Hvis brukeren avslutter før kontrakt periodens slutt, vil kontrakten da opphøre på slutten av kontraktsperioden. I dette tilfelle, har brukeren ingen rett på refusjon av kostnaden av premiumskonto for de resterende dagene av kontrakten. Når du avslutter, taes det i betraktning periode på en dag. Avsluttning av din premiumskonto kan enkelt gjøres online. Etter avsluttning, ingen flere kostnader blir belastet bankkonto som er gitt, med mindre du skylder oss medlemsgebyr fra tidligere måned(er).

I dette tilfelle kan utestående beløp fortsatt bli automatisk belastet.

Artikkel 4 - Angrerett

Hvis du har registrert deg for et premium medlemskap er du kvalifisert til full refusjon av hele beløpet som er betalt innen fjorten (14) dager fra registreringsdato til den relevante tjenesten (“angrerettperioden”), i tilfelle du skifter mening av en hvilket som helst grunn. Du er, derimot, ikke kvalifisert til refusjon hvis du har brukt tjenesten i løpet av angrerettperioden.

Dersom du ønsker å motta full refusjon av hele beløpet som er betalt, må du kontakte Kundeservice før angrerettperioden er over. I dette tilfelle vil vi sende deg en bekreftelse på angrekvitteringen snarest gjennom et permanent medium (f.eks. via e-post). Du kan bruke følgende angreskjemamal, men det er ikke nødvendig.

Angreskjemamal (Hvis du angrer på kontrakten, vennligst fyll ut følgende skjema og send til adressen oppført nedenfor.)

  • Til Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Nederland. E-post: ::
  • Jeg/vi ( * ) avbryter herved kontrakten jeg/vi ( * ) inngikk for kjøp av følgende varer ( * )/ levering av følgende tjenester ( * ):
  • Bestilt den ( * )/mottatt den ( * )
  • Navn på forbruker(e)
  • Adressen til forbruker(e)
  • Signatur av forbruker(e) (kun hvis kommunikasjonen er skriftlig, per post)
  • Dato

(*) Slett etter behov

Artikkel 5 - Svindel

Når svindel finner sted, vil en etterforskning starte. Misbruk av plattformen blir anmeldt til politiet.

Artikkel 6 - Fair Bruk Policy

Vi bruker en fair bruk politikk. Så lenge brukere bruker deres konto normalt, kommer vi ikke til å gripe inn. Normal bruk varierer, men i alle tilfeller er grensen på maksimum 30 nye samtaler per måned og maksimum av 10 nye samtaler per dag. Hvis du trenger flere samtaler per dag, vennligst kontakt oss (og rettferdiggjør din forespørsel).

Tilleggsbetingelser for bedrifter som har premium bedriftskonto

For å kontakte brukere må byråer oppgradere til premium bedriftskonto. En premium bedriftskonto hos Babysits koster brukeren kr 568,14 per måned per virksomhet (inkl. MVA).

Artikkel 1 - Betingelser

Ved kjøp av premiumskonto på Babysits-plattformen godtar du vilkårene og betingelsene hos Babysits og tilleggsbetingelser for en premium bedriftskonto. Personen som fungerer som kontaktperson for bedriften eller organisasjonen som inngår avtalen erklæres som en godkjent kontaktperson.

Artikkel 2 - Betaling

Ved kjøp av en premium bedriftskonto samtykker du til at Babysits automatisk belaster avgiften for premium bedriftskonto. En premiumskonto hos Babysits koster brukeren kr 568,14 per måned (inkl. MVA).

Betalingsbehandlingstjenester for premiumkontobrukere på Babysits leveres av Stripe og er underlagt "Stripe Connected Account Agreement", som inkluderer "Stripe Terms of Service" (samlet "Stripe Services Agreement"). Ved å samtykke til disse vilkårene eller fortsette å fungere som en premiumkontobruker hos Babysits, samtykker du i å være bundet av "Stripe Services Agreement", da det samme kan endres av Stripe fra tid til annen. Som en betingelse for at Babysits muliggjør betalingstjenester gjennom Stripe, samtykker du i å gi Babysits nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og din virksomhet, og du autoriserer Babysits til å dele det og transaksjonsinformasjon relatert til din bruk av betalingsbehandlingstjenester levert av Stripe.

Artikkel 3 - Registrering og avslutting

Avtalen og det påfølgende medlemskapet (premium bedriftskonto) blir inngått i en kontraktsperiode på en måned og kan startes hvilken som helst dag i måneden. Med mindre en av partene opphører avtalen i tide (dette er mulig opptil den siste dagen av perioden), fornyes avtalen automatisk for lengden av kontraktsperiode.

Å stenge en premium bedriftskonto er fortsatt mulig før slutten av hver kontraktsperiode. Hvis brukeren avslutter før kontraktperiodens slutt, vil kontrakten da opphøre ved slutten av kontraktsperioden. I dette tilfelle har brukeren ingen rett til refusjon av kostnaden av premium bedriftskonto for de resterende dagene av kontrakten. Ved stenging av konto gjelder en betraktningsperiod på én dag. Avsluttning av din premium bedriftskonto kan enkelt gjøres online. Etter avsluttning blir ingen flere kostnader belastet bankkontoen som er oppgitt med mindre du skylder oss medlemsgebyr fra tidligere måned(er).

I dette tilfelle kan utestående beløp fortsatt bli automatisk belastet.

Artikkel 4 - Svindel

Når svindel finner sted vil en etterforskning starte. Misbruk av plattformen blir anmeldt til politiet.

Artikkel 5 - Meldingsgrense

Så lenge brukeren bruker sin konto normalt kommer vi ikke til å gripe inn. Normal bruk varierer, men i alle tilfeller er grensen satt til maksimum av 60 nye samtaler per måned, 40 per uke og 20 per dag.

Artikkel 6 - Organisasjonsgrense

Et maksimum på 1 konto er tillatt per organisasjon.